why choose us

A best place to enjoy your life

เกี่ยวกับเรา

“เจตนารมณ์ของเรา”

ปัจจุบัน สภาวะต่างๆในชีวิตประจำวันส่งผลให้เรามีภาวะเครียดกันได้ง่าย ทั้งมลพิษจากสภาพอากาศที่แย่ลง ความเครียดการทำงาน ทำให้เจ้าของรีสอร์ทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่ 25 ไร่นี้ จากแค่ทุ่งนา จนกลายมาเป็นรีสอร์ทที่ถูกห้อมล้อมโดยธรรมชาติ ทั้งสวนกล้วย และผลไม้ที่ตั้งอยู่ริมคลองแห่งนี้  เพื่อให้ผู้เข้าพักได้มาชื่นชม พักพ่อนอย่างเต็มที่ ได้อ่านหนังสือท่ามกลางความร่มเย็นและความสงบของธรรมชาติ จัดกกิจกรรมกันภายในครอบครัวอย่างเป็นส่วนตัว รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลในองค์การต่างๆ

 

ความมุมานะ

“ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความสำเร็จอยู่ที่นั่น”  การบุกเบิกเพื่อนำที่ดินตรงนี้ มาพัฒนาเป็นรีสอร์ทต้องใช้ความมุมานะพอสมควร  เนื่องจากมีอุปสรรคมากมาย จนเกิดความท้อถอยหลายครั้ง   นับตั้งแต่การถมดิน เจ้าของรีสอร์ท เริ่มการพัฒนาพื้นที่ผืนนี้เมื่อเกษียณอายุราชการ  แต่ประสบการณ์การทำงานในฐานะอาจารย์ไม่ช่วยให้การทำงานราบรื่นมากนัก  แต่ด้วยความมุนานะ อุตสาหะส่งผลให้เจ้าของรีสอร์ทสามารถพัฒนาผืนดินนี้สำเร็จและก่อตั้งเป็น ศรีเปี่ยมสุข รีสอร์ท อย่างทุกวันนี้

ทั้งเจตนารมณ์และความมุมานะ เป็นข้อความจากเจ้าของรีสอร์ท สะท้อความตั้งใจ จนทำให้ศรีเปี่ยมสุข รีสอร์ท ยืนหยัดมาถึงวันนี้

 


thไทย