ห้อง

ที่ตั้ง Dimension พื้นที่(ตรม.)

ความจุ

Class Room Theater U Shape Cocktail Buffet

Narwynn

 บริเวณชั้น 2  ของ Lobby   ขนาด 350 ตรม.  250 120  250   260

 250

ห้อง

ที่ตั้ง Dimension พื้นที่(ตรม.)

ความจุ

Class Room Theater U Shape Cocktail Buffet
Pawynn บริเวณเรือนสุมณฑา    ขนาด 72 ตรม.  30 50  25   60

 50

ห้อง

ที่ตั้ง Dimension พื้นที่(ตรม.)

ความจุ

Class Room Theater U Shape Cocktail Buffet
บริเวณเรือนสุมณฑา    ขนาด 60 ตรม. 15-20 30  15   30

 30

ห้อง

ที่ตั้ง Dimension พื้นที่(ตรม.)

ความจุ

Class Room Theater U Shape Cocktail Buffet
บริเวณชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์   ขนาด 25 ตรม.  15 25  15  25

 25

ห้อง

ที่ตั้ง Dimension พื้นที่(ตรม.)

ความจุ

Class Room Theater U Shape Cocktail Buffet
ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์   ขนาด 96 ตรม.  50 70  45   70

 70